03,12,2023

Ministresha për shoqëri informatike dhe administratë “respekton ligjet”, por jo gjuhën shqipe

Must Read

Ministresha-respekton-ligjin-por-jo-edhe-gjuhen-shqipe-780x439

Në ueb-faqen e Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë ka dy versione, edhe atë: në gjuhë maqedonase dhe në gjuhë angleze. Ministresha tha se ueb-faqja funksionon në përputhje me ligjet në fuqi. Ndërkohë akti më i lartë juridik në vend, kushtetuta, me të cilën duhet të përputhen të gjitha ligjet përcakton qartë se përveç gjuhës maqedonase gjuhë zyrtare është edhe gjuha amë e së paku 20% të popullatës, respektivisht gjuha shqipe.

Pas 20 ditësh pritjeje për informatën e karakterit publik “Pse nuk ka version në gjuhën shqipe në ueb-faqen e Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë?” dhe “A mund të pritet version në gjuhën shqipe në ueb-faqen e Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë?” ministresha Marta Arsovska Tomovska dha vetëm këtë përgjigje për Portalb “Ueb-faqja e Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë udhëhiqet në përputhje me rregullat ligjore pozitive në Republikën e Maqedonisë.”

Neni 1 i Amandamentit V të Kushtetutës së RM-së përcakton qartë: “Në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Gjuhë tjetër që e flasin së paku 20% e qytetarëve, gjithashtu, është gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj, siç është përcaktuar me këtë nen… Çdo qytetar në komunikim me ministritë, mund ta përdorë njërën nga gjuhët zyrtare dhe alfabetin e saj, ndërsa ministritë përgjigjen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si dhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin të cilin e përdor qytetari…”

Sipas një hulumtimi të kryer nga Fondacioni Metamorfozis, institucionet shtetërore më shpesh i shfrytëzojnë uebfaqet e tyre dhe mediat sociale me qëllim që qytetarëve t’u sigurojnë informata relevante dhe mundësi për të marrë pjesë në vendimmarrje, shkruan Portalb.

Me atë rast, Bardhyl Jashari, drejtori i fondacionit të lartëpërmendur u shpreh: “Përdorimi i gjuhës shqipe në ueb faqet e institucioneve shtetërore në nivel lokal apo qëndror nuk duhet të politizohet sepse nuk është çështje politike. Prania e shqipes në uebsajt ka të bëjë me atë se sa ai institucion është i hapur për bashkëpunim me qytetarët, për ti dëgjuar ata. Dihet se një qytetar ndjehet më mirë dhe shprehet më lirshëm kur e përdor gjuhën amë në komunikim.”

Në bazë të regjistrimit të fundit të popullsisë të realizuar në vitin 2002, numri i shqiptarëve në Maqedoni ishte25.17%.

Ndryshe, Ministria për shoqëri informatike dhe administratë kryen detyra që lidhen me: zhvillimin dhe promovimin e shoqërisë informative; krijimin dhe udhëheqjen e regjistrit të sistemeve të informacionit e të komunikimit si dhe pajisjeve informatike në kuadër të administratës shtetërore; infrastrukturën telekomunikative dhe atë radiodifuzive; reformën në administratën publike; kontrollin dhe sigurimin e zbatimit të njëtrajtshëm të rregulloreve që kanë të bëjnë me nëpunësit civil dhe publik; zhvillimin e politikës, që lidhet me të drejtat, detyrat, përgjegjësitë dhe vlerësimin e nëpunësve civilë dhe publik; klasifikimin dhe regjistrin e vendeve të punës, pagave dhe kompensimeve të nëpunësve civil dhe publik; zhvillimin dhe koordinimin e politikave që lidhen me menaxhimin e burimeve njerëzore; reforma në administratën publike etj.

- Advertisement -spot_img
Të fundit

10 fermerë përfitojnë fidaneve të arrave dhe sistemin e ujitjes pikë-pikë

Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë, paraditen e sotme, shpërndau fidanet e arrave dhe sistemin e ujitjes pikë-pikë për 10...

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img