Ferizaj

Paraburgim ndaj shtetasit të Maqedonisë I.I.


Publikuar më:


Ferizaj 11 shtator 2021 – Gjykata Themelore në Ferizaj, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pan dehurit I.I.. shtetas i Maqedonisë së Veriut për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën pe nale blerja, pos edimi, shpër*ndarja dhe shitja e pa au*torizuar e nar*kotikëve, sub*stancave psi*ko*trope dhe analoge nga neni 267 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe analizimit të shkresave të lëndës, gjyqtari i procedurës paraprake Mustaf Tahiri, ka vlerësuar se i pandehuri dyshohet se më 10 shtator 2021 në Ferizaj, pa autorizim ka shpë*rndarë dhe shitë sub*stanca apo pre*parate të cilat janë shpallur me ligj si nar*kotik, në atë mënyrë që ditën kritike pas marrëveshjes paraprake, përmes telefonit i shet të pandehurit N.S. sub*stancë të dy*shuar nar*kotike të llojit mar*ihuanë, me peshë prej 9.67 gram, për çmimin prej 40 €, me ç’rast menjëherë pas kësaj shit-blerje, me t’i vërejtur zyrtarët policor, ikë nga vendi i ngjarjes dhe në ikje e sipër hedh në një kosh të plehrave njëmbëdhjetë (11) qese me sub*stancë të dyshuar nar*kotike të llojit mar*ihuanë, me peshë prej 8.2 gram, të përgatitura për shitje, ndërsa me rastin e are*stimit, tek i njëjti zyrtarët policor gjejnë dhe seku*estrojnë përveç sub*stancës së dy*shuar nar*kotike të lartcekur, edhe një thi*kë të vogël bardhë e zi si dhe të hollat në shumë prej 40 €.

Gjyqtari i procedurës paraprake, kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së para*burgimit kundër të pan*dehurit e ka aprovuar si të bazuar konform dispozitave të KPPRK-së, dhe të njëjtit i është caktuar masa e para*burgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaj.

Gjykata shqyrtoi kundërshtimin e mbrojtësit të të pan*dehurit për caktimin e masës së para*burgimit duke i propozuar gjykatës që të pan*dehurin ta liroj për tu mbrojtur në liri, por të njëjtat propozime gjyqtari i procedurës paraprake i ka vlerësuar si të pabazuara  në këtë fazë të procedurë pe*nale, pasi në rastin konkret plotësohen kushtet ligjore nga KPPRK, dhe se masat e tjera alternative janë të pa mjaftueshme për pengimin e rrjedhës së procedurës pe*nale, para*ndalimin e përsëritjes së veprës pe*nale dhe zbatimin e suksesshëm te procedurës pe*nale, duke marr parasysh edhe faktin se i pan*dehuri dy*shohet për disa vepra pe*nale të natyrës së njëjtë, e në veçanti faktin se i njëjti po nga

kjo gjykatë me akt*gjykim është shpallur faj*torë dhe është gjy*kuar për vepër të njëjtë pe*nale.

Me këtë rast palët njoftohen se ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë ekzekutimin e tij.

To Top