Ferizaj

DEKLARATË NGA INVESITORËT ANGLEZ, E UDHËHEQUR NGA BRIAN DEANE


Publikuar më:


Me 7 Korrik 2019 ne jemi pajtuar të marrim 51% të pronësisë së KF Ferizaj, nje klub futbolli I cili ishte në rrezik financiar por suportuesit dhe lojtaret e te cilit ishin besnik. Ne ju kemi dhënë garanci të ndryshme për klubin dhe të ardhmen e tij të ndritshme.Ne gjithashtu dhame siguri që të siguroheshin tokat në të cilat mund të ndërtonim objekte trajnimi, një stadium të ri dhe gjëra të tjera nga të cilat do të përfitonin klubi dhe komuna e Ferizajt. Ne vazhdojmë të shpresojmë se këto premtime do të përmbushen.

Sa për klubin, ne jemi përpjekur ta mbështesim atë dhe ata që kanë punuar shumë për shumë vite në të. Ne vërtet po përpiqemi të sjellim pasurinë e përvojës sonë në operimet e klubit. Sidoqoftë, edhe çështjet më bazike administrative janë vonuar përtej të gjitha kufijve të arsyeshëm. Për shembull, u deshën 14 javë që kur nënshkruam dokumentet e inkorporimit të klubit që një llogari bankare të hapet përfundimisht në emër të klubit. Për më tepër, ne kemi 4 lojtarë Ganezë në vend që 8 javë dhe për shkak të dështimeve të ndryshme administrative, ata nuk janë lejuar as të luajnë akoma.

Ne kemi pasur disa problem me transferimin ndërkombëtar të paravenë Kosovë, por po punojmë shumë për ta zgjidhur këtë problem. Ne kemi paratë që presin në një llogari të ndarë dhe ia kemi treguar këto menaxhmentit të klubit. Nëse lojtarët e klubit nuk janë paguar, kjo është e papranueshme dhe sinqerisht qesharake. Lojtarët duhet të paguhen dhe ata që janë përgjegjës për drejtimin administrativ të klubit duhet të punojnë me ne për të përmirësuar rezultatet dhe për të ndërtuar unitet dhe themele të reja të forta për të ardhmen e klubit.

Ne kemi një ekip jashtëzakonisht me përvojë dhe motiv, të gatshëm për të udhëtuar në Kosovë dhe për të paraqitur një plan kredibil për ta shndërruar këtë klub në një të tillë të aftë për të garuar në nivelin më të lartë në Kosovë. Duke pasur parasysh sa vonë kemi hyrë në këtë, disa ditë para afatit të fundit për transfer, prioriteti jonë këtë sezon është të mbetemi në super ligë. Për këtë arsye, detyra jonë e parë ishte të punësonim trajnerin më të mirë në dispozicion dhe këtë e arritëm me zotin Bekim Isufi. Ne besojmë se KF Ferizaj ka një nga menaxherët më të mirë në vend.

Përtej kësaj, ne kemi të rreshtuar njerëz me përvojë për të ngritur një akademi për të rinjë, kemi ndërmend të ndërtojmë objektet e trajnimit të klasit të parë, kemi punuar në një model per tregti lojtarësh për t’i dhënë KF Ferizaj qasje në talentet e klasit të lartë dhe potencialisht në të ardhurat fitimprurëse të shitjeve. Më në fund, ne kemi yje Anglez të profilit të lartë të Premier League të etur për të ardhur dhe mbështetur ngritjen e klubit me seanca stërvitore. Po i kërkojmë të gjithë mbështetësve të klubit të lexojnë këtë deklaratë dhe të na besojnë kur ju themi se jemi në anën tuaj. E ardhmja me të vërtetë është e ndritëshme!

Urimet më të mira.

A STATEMENT FROM THE ENGLISH INVESTORS, LED BY BRIAN DEANE

On July 7th 2019 we agreed to take 51% ownership of KF Ferizaj, a football club that was in financial peril but whose supporters and players were loyal. We were given various assurances about the club and its bright future. We were also provided assurances that land would be given on which we could build training facilities, a new stadium and other facilities that would benefit the club and the local municipality of Ferizaj. We remain hopeful that these promises will be fulfilled.

As for the club, we have been trying to support it and those who have worked hard for many years in it. We are genuinely trying to bring our wealth of experience to bare on the club’s operations. However even the most basic administrative issues have been delayed beyond all reasonable limits. For example, it has taken 14 weeks from when we signed the club’s incorporation documents for a bank account to finally be opened in the club’s name. Furthermore, we have had 4 Ghanaian players in country for 8 weeks and due to various administrative failures, they haven’t even been permitted to play yet.

We have had some issues with the international transfer of money to Kosovo, but we are working hard to solve that problem. We have the money waiting in a ring-fenced account and have shown this to the club’s management. If the club’s players haven’t been paid, this is unacceptable and frankly ridiculous. The players should be paid and those responsible for administratively running the club should be working with us to improve results and build unity and new strong foundations for the club’s future.

We have a hugely experienced and motivated team ready to travel to Kosovo and present a credible plan to turn this club into a side capable of competing at the highest level in Kosovo. Given how late we came into this, a few days prior to the transfer deadline, our priority this season is to remain in the super league. To that end, our first task was to hire the best available coach and we achieved this with Mr. Bekim Isufi. We believe that FK Ferizaj has one of the best managers in the country. Beyond that, we have experienced people lined up to set up a youth academy, we intend to build first class training facilities, we have been working on a player trading model to give KF Ferizaj access to top class talent and potentially lucrative sale proceeds.

Finally, we have high profile English premier league stars eager to come and support the club’s growth with training sessions. We ask all of the club’s supporters to read this statement and believe us when we tell you that we are on your side. The future is very bright indeed!

To Top