Ferizaj

Paraburgim ndaj A.S. i dyshuar për vra sjen e 18 vjeçares


Publikuar më:


Ferizaj 24 gusht 2021 – Gjykata Themelore në Ferizaj, ka aprovuar kërkesën eProkurorisë Themelore të Ferizajt, për caktimin e masës së para burgimit kundër të pandehurit A.S. shtetas Republikës së Kosovës, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer vep rën pe nale të kryer në bashkëkryerje vr asje e rë ndë nga neni 173 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 dhe 1.8 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës(KPRK).

Pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe analizimit të shkresave të lëndës, gjyqtari iprocedurës paraprake i Departamentit për Krime të Rënda – Ibrahim Idrizi, ka vërtetuar faktin se ekziston dyshimi i bazuar mirë, se i pan dehuri më 22 gusht 2021, në Ferizaj, në banesën e të pan dehurit D.K., me dashje, në mënyrë mizore për motive të ulëta-gjelozie, për shkak se i pan dehuri D dyshonte se e ndjera M.O. e kishte tra dhtuar me djalin e

dajës së të pan dehurit D., për këtë arsye i pan dehuri D, një natë përpara, ka ushtruar fillimisht dhu nën psi kike, e pastaj edhe dhu nën fizike, e cila ka vazhduar edhe ditën kritike, derisa e ndje ra ka ndë rruar jetë, ndërsa i pan dehuri A.S., gjatë gjithë kohës ka qenë i pranishëm, në vendin e ngjarjes, e i cili edhe ka marr pjesë në ushtrimin e dhu nës fizike dhe psi kike, me këtë ka kontribuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në kryerjen e

vep rës pe nale, gjegjësisht vde kjen e të ndje rës, dhe më pas të njëjtën e dërgojnë dhe elënë në spitalin e përgjithshëm në Ferizaj, pa shenja jete, ndërsa dy të pan dehurit ikin në drejtim të panjohur.

Gjyqtari i procedurës paraprake, kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masëssë para bur gimit kundër të pan dehurit e ka aprovuar si të bazuar konform dispozitave të KPPRK-së, dhe të njëjtit i është caktuar masa e para burgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaj.

Sipas vlerësimit të gjyqtarit të procedurës paraprake, qëndrojnë arsyet ligjore përcaktimin e para burgimit të parapara në nenin 187 paragrafi 1 nen paragrafi 1.1 të KPPK-së, nga fakti se ekziston dyshimi i bazuar se i pan dehuri ka kryer vepren penale për të cilën dyshohet dhe atë në bashkëkryerje me të pan dehurin D.K që dy shimi i bazuar rrjedh nga provat materiale të grumbulluara deri në këtë fazë të procedurës, të

evidentuara edhe në raportin e këqyrjes së vendit të ngjarjes, nga deklarata e vet të pan dehurit A.S. e dhënë deri në këtë fazë të procedurës pe nale.

Përmes kësaj komunikata Gjykata njoton opinionin lidhur me rastin kundër tëPan dehurit A.S. i aku zuar për veprën pe nale vra sja e rëndë në tentativë se:

Prokuroria Themelore në Ferizaj më 12 korrik 2013 pran Gjykatës Themelore në Ferizajka parashtruar kërkesën për caktimin e masës së para burgimit për të pan dehurit M.S., A.S., dhe A.A., për shkak të dyshimit te kryerjes se vepres pe nale vra sje e rën dë në tentativë nga neni 179 paragrafi 1 nënparagrafi 1.5 lidhur me nenin 28 të KPRK-së.

Gjyqtarit të Procedurës Paraprake Sahit Krasniqi duke vepruar sipas kërkesës për caktimin e masës së paraburgimit PPI.nr.110/2013, me datë 12 korrik 2013 ka mbajte seancën dëgjimore dhe ka nxjerrë aktvendimin

PPrKR.nr.43/13 me të cilin të pan dehurve të lartpërmendur u ka caktuar masën ePara burgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaji.

Mbrojtësit e të pan dehurve në afatin ligjor kanë parashtruar ankesë kundër aktvendimin mi caktimin e masës së para bur gimit dhe Gjykata e Apelit e Kosovës lidhur me ankesat e mbrojtësve me datë 18 korrik 2013 ka nxjerrë aktvendimin PN1.nr.1092/13 me të cilin ka refuzuar si të pa bazuara ankesat e mbrojtësve.

Prokuroria Themelore në Ferizaj me datë 30 korrik 2013 ka sjellë në gjykatë

aktvendimin për zgjerim të heti meve në këtë çështje penale edhe kundër të pan dehurit G.P., për shkak të ve prës pen ale vra sje në tentativë nga neni 178 paragrafi 1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së.

Prokurori i shtetit me parashtresën e datës 31 korrik 2013 i ka propozuar gjyqtarit tëprocedurës paraprake që ndaj të pan dehurve M.S., A.S., dhe A.A. masën e para burgimit ta zëvendësoj me masën e are stit shtëpiak dhe gjyqtari i procedurës paraprake po më 31 korrik 2013 duke vepruar sipas kërkesës së prokurorit, ka nxjerrë aktvendimin PPRKR.nr.43/13 me të cilin të pan dehurve të lartpërmendur masa e para burgimit u është zëvendësuar me masën e arr estit shtëpiak në kohëzgjatje prej dy (2) muajve, gjithashtu të njëjtëve konform nenit 183 paragrafi 9 të KPPK-së u janë konfiskuar përkohësisht pasaportat Suedeze e të cilat i janë bashkëngjitur shkresave të lëndës dhe pas kalimit të afatit prej dy (2) muajve më nuk ka pas kërkesë për vazhdimin e masës së arre stit shtëpiak nga ana e prokurorisë.

Prokuroria Themelore ne Ferizaj me 9 shkurt 2015, ka ngritur aktakuzën

PP/I.nr.110/13 të cilën e ka dorëzuar në gjykatë më 12 shkurt 2015, kundër tëpandehurve M.S. dhe A.S., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje vra sje në tentativë nga neni 178 paragrafi 1 nënparagrafi 1.5 lidhur me nenin 28 dhe 31 të KPRK-së si dhe për veprës penale në bashkëkryerje mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuarve të ar mëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së, ndërsa për të pandehurin G.P, për shkak të vep rës pe nale vr asje në tentativë nga neni 178 paragrafi1 nënparagrafi 1.5 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe ve prës pe nale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të pa autorizuarve të ar mëve nga neni 374 paragrafi 1të KPRK-së, ndërsa me aktvendimin e Prokurorisë Themelore në Ferizaj të datës 09 shkurt 2015 ka pushuar he timi kundër të pan dehurit A.A..

Pas ngritjes së akta kuzës lënda me numër PKR.ner.35/15 i është ndarë në punë gjyqtarit  Musa Konxheli. Lënda në fjalë i është ndar në punë gjyqtarit Musa Konxheli, ndërsa i njëjti më 2 shkurt 2016 ka caktuar seancën për

shqyrtim fillestar, mirëpo nga fletkthesat është konstatuar se i pandehuri A.S. dhe G.Pjanë të panjohur si në adresat e dërguara. Gjykata më 12.01.2017 ka kërkuar verifikim të adresës përmes policisë për të pandehurit Policia e Kosovës-Stacioni Policor në Ferizaj më 06.02.2017 ka njoftuar gjykatën me dresën e A.S. por që sipas këtij njoftimi injejti me familje gjendet në Suedi.

Më 1 korrik 2019 gjyqtari Musa Konxheli ka kaluar në Gjykatën Themelore në Prishtinë-Departamenti Special dhe lëndët me të cilat ka qenë i ngarkuar në Gjykatën Themelore në Ferizaj u janë shpërndarë gjyqtarëve, ku lënda

konkrete i është ndarë gjyqtarit Sahit Krasniqi i cili ka caktuar seancë gjyqësore për çështje penale ka vepruar si gjyqtar i procedurës paraprake dhe më 07.02.2020 i kaparashtruar kërkesë Kryetarit të kësaj gjykate përjashtimin nga kjo çështje penale.

Kryetari i Gjykatës Bashkim Hyseni me aktvendimin e datë 12.02.2020 ka aprovuar si tëbazuar kërkesën e gjyqtarit Sahit Krasniqi për përjashtimin e tij në çështjen pe nale.

Me aktvendim të datë 17.06.2020 çështja pe nale nga gjyqtari Bashkim Hyseni ështëndarë në punë gjyqtares Hysnije Gashi.

Me daljen në pension të gjyqtares Hysnije Gashi me datë 16.12.2020, U.D. Kryetari i Gjykatës Sahit Krasniqi me vendim me këtë çështje penale ka ri-caktuar gjyqtarin Mustaf Tahiri.

Gjyqtari Mustaf Tahiri më 01.06.2021 ka caktuar shqyrtimin gjyqësore fillestar në këtë çështje pe nale, dhe me datë 21.05.2021 kryetari i trupit gjykues i ka njoftuar palët në procedurë dhe atë Prokurorin e shtetit dhe mbrojtësit e të pandehurve se seanca e caktuar për këtë çështje pe nale për datën 01.06.2021 me fillim në ora 13:00 është shtyrë për të nesërmen pra me datën 02.06.2021 me fillim në ora 13:00 me arsyetimin se kryetari i trupit gjykues ka qenë i angazhuar me një çështje pe nale të natyrës urgjente (vra sje) me numër të lëndës PKR.nr.152/20.

Nga zyra e mbrojtësit të të pandehurit M.S. avokatët mbrojtës më 27.05.2021 kanëdorëzuar në gjykatë parashtresën me shkrim me kërkesë për shtyrjen e seancës së datës 02.06.2021 në ora 13:00 me arsyetimin se mbrojtësi i të pan dehurit av.Avni Ibrahimi nuk mund të prezantoj në shqyrtimin gjyqësor me datën 02.06.2021 për shkak të gjendjes së tij shëndetësore i cili nga data 24.05.2021 është i shtrirë në QKUK në Prishtinë.

Kryetari i trupit gjykues Mustaf Tahiri me datën 02.06.2021 përmes procesverbalit të shqyrtimit fillestar i cili ka filluar në ora 13:35 ka konstatuar se prezentë në këtë seancë ka qenë mbrojtësi i të akuzuarit A.S. av.Hajrush Nuhiu, i cili e ka njoftuar kryetarin e trupit gjykues se nuk ka pas kontakte me të mbrojturin e tij pasi i njëjti jeton jashtëvendi, përkatësisht në Suedi, mirëpo do të përpiqet që të bi në kontakt në mënyrë që i njëjti të paraqitet në gjykatë për të vazhduar me shqyrtimin gjyqësor. Gjithashtu nuk janë paraqitur të pan dehurit M.S. dhe G.P, ndërsa nuk ka qenë prezentë as prokurori i shtetit i cili ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt. Për këtë arsye gjykata në mungesë të kushteve ligjore seancën e ka shtyrë në afat të pa caktuar dhe e ka obliguar mbrojtësin Hajrush Nuhiu që të kontaktoj me të mbrojturin e tij në mënyrë që i njëjti të paraqitet në këtë gjykatë për të vazhduar me shqyrtimin gjyqësor.

Me datën 21.05.2021 gjyqtari Mustaf Tahiri konform nenit 534 të KPPK-së ka kërkuarnga Stacioni Policor në Mitrovicë verifikimin dhe sigurimin e adresës për të pan dehurin Gazmend Peci.

Kryetari i trupit gjykues Mustaf Tahiri duke pas parasysh se të pandehurit M.S dhe A.S.përmes shkresave të lëndës shihet se gjenden jashtë shtetit, përkatësisht në Suedi dhe pasi që të njëjtit kanë të autorizua avokatët e tyre me autorizim e që autorizimet e tyre gjenden në shkresat e lëndës, ka konstatuar se këta dy të pandehu do të ftohen përmes mbrojtësve të tyre dhe seancën e ka caktuar për datën 23.09.2021 me fillim në ora 10:00. Ndërsa të pandehurit G.P i është dorëzuar ftesa për shqyrtim gjyqësor, e po ashtu ftesa i është dorëzuar edhe Prokurorisë Themelore në Ferizaj si dhe mbrojtësve të të pandehurve M.S dhe A.S., av.Avni Ibrahimi dhe Hajrush Nuhiu.

Për më tepër ndaj të pandehurit A.S. në Gjykatën Themelore në Ferizaj, përvec rastit si më lartë, nuk ka të evidentuar asnjë rast tjetër.

To Top