Ferizaj

Merret vendimi: Një muaj paraburgim për Dardan Krivaqën


Publikuar më:


Ferizaj 25 gusht 2021 – Gjykata Themelore në Ferizaj, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt, për caktimin e masës së para burgimit kundër të
pan dehurit D.K.. shtetas i Republikës së Kosovës, për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje ka kryer vep rën pe nale vra sje e rë ndë nga neni 173 paragrafi 1 nën
paragrafi 1.4 dhe 1.8 lidhur me nenin 31 të Kodit Pe nal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe analizimit të shkresave të lëndës, gjyqtari i
procedurës paraprake – Ibrahim Idrizi, ka vlerësuar se ekziston dysh imi i bazuar mirë, se i pan dehuri më 22 gusht 2021, në Ferizaj, në banesën e tij. me dashje, në mënyrë miz ore për motive të ulë ta, një natë përpara, ka ushtruar fillimisht dhu nën ps ikike, pastaj edhe dhu në fizike, e cila ka vazhduar edhe ditën kri tike, derisa e ndj era ka ndërruar jetë, ndërsa i pan dehuri A.S. gjatë gjithë kohës ka qenë i pranishëm, në vendin e ngjarjes, e i cili edhe ka marr pjesë në ushtrimin e dhu nës fiz ike dhe psi kike, me këtë ka kontribuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në kryerjen e veprës pe nale, gjegjësisht vde kjen e të ndj erës, dhe më pas të njëjtën e dërgojnë dhe e lën ë në spitalin e përgjithshëm në Ferizaj, pa shenja jete,
ndërsa dy të pan dehurit ikin në drejtim të panjohur.
Gjyqtari i procedurës paraprake, kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës
së para burgimit kundër të pand ehurit e ka aprovuar si të bazuar konform dispozitave të
KPPRK-së, dhe të njëjtit i është caktuar masa e para burgimit në kohëzgjatje prej një (1)
muaj.
Sipas vlerësimit të gjyqtarit të procedurës paraprake, qëndrojnë arsyet ligjore për
caktimin e para burgimit të parapara në nenin 187 paragrafi 1 nen paragrafi 1.1 të
KPPK-së, nga fakti se ekziston dyshi mi i bazuar se i pan dehuri ka kryer vep rën pe nale
për të cilën dyshohet.

To Top