Ferizaj

I dyshuari kryesor D.K. për rastin e e 18 vjeçares, në Gjykatën Themelore në Ferizaj, ka 10 lëndë, 9 prej tyre të përfunduara me vendim të formës së prerë


Publikuar më:


Ferizaj 26 gusht 2021 – Gjykata Themelore në Ferizaj, lidhur me deklarimet e publikuara në media se ndaj të dyshuarit kryesor D.K. për vra sjen e 18 vjeçares, janë 136 raste pe nale, njofton opinionin publik se ndaj të pan dehuri D.K. sipas regjistrit elektronik të lëndëve ka të evidentuara gjithsej dhjetë (10) lëndë, prej tyre nëntë (9) të përfunduara, ndërsa vetëm  një (1) është i papërfunduar.

Nga verifikimi i regjistrit elektronik të lëndëve SMIL i pan dehuri D.K. është gjykuar me vendime të formës së prerë për veprat pe nale si vijon:

Më 05.02.2021, është gjykuar për veprën pe nale lën dim i lehtë tru por nga neni 185 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1, nën paragrafi 1.4 të KPRK-së për të cilën i është shqiptuar dë nim bur gimi në kohëzgjatje prej njëqindetetëdhjetë (180) ditëve, i cili vendim ka marr formën e prerë më 24.03.2021.

Më 03.11.2020 për veprën pe nale të kryer në bashkëkryerje vje dhje e rë ndë nga neni 253 paragrafi 1 nën paragrafi 1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, për të cilën i është shqiptuar dë nim bur gimi në kohëzgjatje prej dy (2) vjet, i cili dë nim nuk do të ekzekutohet në kohën prej dy (2) vjet nëse i pan dehuri nuk kryen vepër tjetër pe nale, i cili vendim ka marr formën e prerë më 15.01.2021.

Më 04.08.2020 për veprën pe nale të kryer në bashkëkryerje vje dhje e rëndë në vazhdim nga neni 253 paragrafi 1  nën paragrafi 1 lidhur me nenin 23 dhe 71 të KPK-së, për të cilën i është shqiptuar dë nim bur gimi në kohëzgjatje prej tetë (8) muaj, i cili vendim ka marr formën e prerë 18.05.2021.

Ndërsa lëndë të përfunduara ndaj të pandehurit D.K, si i mitur, janë të përfunduara nga gjykata si vijon: 

Më 08.10.2014, për shkak të veprës pe nale të kryer në bashkëkryerje vje dhje e rëndë nga neni 253 paragraf 1 nën paragrafi 1 lidhur me nenin 23 të KPK-së sipas propozimit për shqiptimi e masës edukative, ndaj të njëjtit është pushuar procedura pe nale për shkak se të mit urit D.K. (tani madhor) i është shqiptuar dë nim me bur gim si madhor nga Gjykata Themelore në Gjilan.

Më 07.06.2010 për shkak të veprës pe nale detyrimi nga neni 267 paragrafi 1 lidhur me nenin 23 të KPK-së dhe veprës pe nale kan osje nga neni  161 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 2 të KPK-së, për të cilën i është shqiptuar masa edukuese – dërgimi në institucionin edukativo korre ktues për të mi tur në  kohëzgjatje prej një (1) viti, i cili vendim ka marr formën e prerë më 21.12.2010.

Më 14.01.2010 për shkak të veprës penale vje dhje e rën dë nga neni 253 paragrafi 1 të KPK-së, për të cilin masa edukative e dërgimit në institucionin edukativo korr ektues sipas vendimit të datë 16.04.2008 i zëvendësohet me urdhërim për punë në dobi të përgjithshme,

Më 09.06.2008 për shkak të veprës pen ale vjedhje e rëndë nga neni 253 paragrafi 1 në paragrafi 1 lidhur me nenin  23 të KPK-së për të cilën i është shqiptuar masa edukative, dërgimi në institucionin edukativo korr ektues në kohëzgjatje prej dy (2) vjet, i cili vendim ka marr formën e prerë më 24.02.2009.

Më 08.02.2008 për shkak të veprës pen ale nga neni 253 paragrafi 1 në paragrafi 1 lidhur me nenin  23 të KPK-së, për të cilën i është caktuar masa edukuese – mbikëqyrja e shtuar nga ana e prindit në kohëzgjatje prej dy (2) vjet, i cili vendim ka marr formën e prerë më 09.04.2008.

Më 28.01.2008 për shkak të veprës penale nga neni 253 paragrafi 1 në paragrafi 1 të KPK-së, për të cilën i është shqiptuar masa e dërgimit në institucionin edukativo korr ektues në kohëzgjatje prej dy (2) vjet, i cili vendim ka marr formën e prerë më 18.02.2008.

I pandehuri D.K. në Gjykatën Themelore në Ferizaj, lëndë të papërfunduar ka të evidentuar vetëm një (1) rast dhe atë për shkak të veprës penale të kryer në bashkëkryerje gra bitja nga neni 255 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 23 të KPK-së, sipas aktakuzës së Prokuroria Themelore në Ferizaj të datë 09.12.2014.

Gjykata më 18.02.2015 ka caktuar dhe mbajtur seancën për shqyrtim fillestar, në të cilin të pan dehurit janë deklaruar të pafajshëm.

Gjykata ka caktuar shqyrtimet gjyqësor në këtë çështje pen ale, në këto data: më 23.09.2015; 09.02.2016; 09.11.2016; 01.07.2019; 15.10.2020, si dhe janë ndërmarr veprime të shumta procedurale .

To Top