Ferizaj

Ferizaj – Organizohen Trajnime 100% praktike në Kontabilitet dhe Tatime


Publikuar më:Qendra e trajnimeve KAT Consulting ju fton në Trajnimin i cili ka për qëllim të mësojmë njohuri bazike dhe të avancuara në kontabilitet duke përdorur programin e kontabilitetit ProData Financ + , si dhe Deklarimin e tatimeve online duke përdorur standardet ndërkombëtare të kontabilitetit.
Trajnimi do të organizohet në Tri Module

Moduli Bazik i I-rë zgjatë 2 javë, dy herë ne javë nga 3 orë

Moduli Avancuar i II-të zgjatë 4 javë, dy herë ne javë nga 3 orë

Moduli Profesional III-të zgjatë 2 javë, dy herë ne javë nga 3 orë
Çka mësohet në trajnimin tonë:

Çka mësojmë në Modulin Bazik

Themelimi i Biznesit

Njohuri bazike mbi tatimet dhe obligimet tatimore për bizneset e vogla dhe të mëdha

Menaxhimi i kontabilitetit për bizneset me qarkullim vjetor deri në 30,000.00€

Plotësimi i librit të blerjeve, librit të shpenzimeve, librit të investimeve dhe librin e shitjes për bizneset e vogla me qarkullim 30,000.00€

Plotësonimin e formularëve mujorë (WM,CM), (WR), TVSH dhe Tremujor- IS,QS,IR

Të mësoni të gjitha hapat nga krijimi i faturave blerëse, shitëse, dokument pagese deri në përpilimin e pasqyrave financiare (Cikli i Kontabilitetit

Çka mësojmë në Modulin e Avancuar

Të plotësoni Librin e blerjeve,Librin e shpenzimeve,Librin e investimeve dhe librin e shitjes për bizneset e medha

Të plotësoni Librin e arkës dhe ekstraktit të arkës për bizneset e mëdha

Plotësimin e formularëve mujorë (WM,CM,WR)

Plotësimi i formularit të TVSh-së për bizneset e mëdha

Plotësimi i formularëve Tremujor (TM) – IL,QL

Përpilimi i Pasqyrave Financiare dhe kontimet në kontabilitet

Menaxhimi i Stokut (Mallit)

Çka mësojmë në Modulin Profesional

Kontimet në kontabilitet

Plotësimi i formularit të TVSh-së për bizneset e mëdha
Plotësimi i formularëve vjetor (PD,CD,DO)

Aplikimi i ngarkesës së kundërt në lëmin e ndërtimit.

Kosto totale e trajnimit është:

Nieli I-rë 50€, dhe

Niveli II-të 80€

Niveli i III-të 60€.

Kandidatët që rezervojn menjëher dy nivelet pagesa totale është 120€. OFERTA 99 €

Kandidatët që rezervojnë menjëherë Tri nivelet pagesa totale është 160€.

Rezervimi i vendit është 60€

Pagesa tjetër bëhet para fillimit të nivelit vijues.

Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me: literaturën, çertifikatat, materialet që shpërndahen përgjatë ushtrimeve.

Regjistrimi i kandidatëve është i hapur deri me 03.03.2019

Trajnimi fillon me 11.03.2019
Çertifikata:

Secili pjesëmarrës aktiv në fund të trajnimit do të pajiset më një certifikatë që dëshmon ndjekjen e trajnimit praktik në kontabilitet dhe një certifikat për kalueshmërin me suksesë të trajnimit për kandidatët që kalojn me sukses provimet.

Regjistrimi mund të bëhet edhe online në www.KATshpk.com/apliko-online ose direkt në zyret tona:

Ferizaj: çdo ditë, e Hënë – e Premte prej orës 8:30 deri në 17:00

Aplikimi është i hapur deri me 11.03.2018

KAT Consulting -Rr: Hamzë Jashari , përballë Stacionit të autobusëve mbi kafiterin Le OLIVE , afër shtypshkronjës Star Graf – Ferizaj

Apliko Online

VËREJTJE! Konfirmimi për trajnim bëhet vetëm nëse kandidati pas aplikimit ONLINE ka bërë pagesën më së largu deri në ditën e fundit të regjistrimit.Pagesën mund ta bëni në zyre në Ferizaj ose në llogarinë bankarekatshpk.com

I sponsorizuar

To Top