Ferizaj

Down Syndrome Kosova dega në Ferizaj kërkon Fizioterapeut


Publikuar më:


Down Syndrom Kosova, dega në Ferizaj, e cila merret me kujdesin dhe shërbimet për persona  më Down Syndrom  ka  shpall konkurs  për vendin e punës  FIZIOTERAPEUT

Pozita———————FIZIOTERAPEUT

Vende të punës——   1

Down Syndrom Kosova— Ferizaj

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Ofrim i shërbimit të terapisë fizikale për fëmijtë me  Sindromën Down
 2. Vlerësimin e nevojave  specifike  të zhvillimit fizik tek fëmijtë  me Sindromën Down
 3. Përcaktim dhe  përpilim i objektivave  për  intervenim terapeutik
 4. Raportim tek koordinatorja e programit të inetrvenimit dhe edukimit të hershëm
 5. Bashkëpunim me specialistë/konsulent ë të jashtëm, me qëllim të  përmbushjes së nevojave  të  personave me  Sindromën Down
 6. Të sigurojë  përdorimin efektiv  të pajisjeve , mirëmbajtjen  dhe respektimin  e manualit  të punës  me fëmijë

Kualifikimi dhe eksperienca

 • Diplomë  të studimeve themelore në fushën  e fizioterapisë (Preferohet të ketë të mbaruar  studimet Mastër ose të jetë në përfundim)
 • Licencë pune

Përparësi kanë kandidatët  që :

 • Kanë njohuri  mbi Sindromën Down dhe specifikat e zhvillimit   fizik te  fëmijtë me Sindromë Down
 • Kanë përvojë punë me fëmijë, e dëshiruar me fëmijtë më aftësi të kufizuara e në veçanti më fëmijtë me Sindromë Down.
 • Kanë aftësi   të mira   për punë në grup
 • Kanë  aftësi të mira komunikimi

Lokacioni

 • Dega  e Down Syndrome , në Ferizaj

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

 • CV e përditësuar
 • Letër Motivimi
 • Kopjen e diplomës , të vërtetuar.

Subjekti:

Aplikim-  FIZIOTERAPEUT

DSK Qendra Ferizaj

info@downsyndromekosova.org

Afati i fundit për aplikim

 • Jo më larg se më datë 11.01.2019
 • Aplikacionet e pakompletuara  nuk do të merren parasyshë

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për fazën e ardhshmë të rekrutimit.

To Top