Ferizaj

12 muaj burgim ferizajasit për sulm fizik ndaj prindit


Publikuar më:


Gjykata Themelore në Ferizaj ka shpall aktgjykim dënues ndaj të pandehurit R. R. i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj për shkak të veprës penale “sulm”. 

Gjykata Themelore në Ferizaj, përkatësisht gjyqtari individual i Divizionit Penal, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të të gjitha provave, të pandehurin e shpalli fajtor dhe të njëjtin e gjykoi me dënim unik burgim efektiv në kohëzgjatje prej 12 muaj.

Gjykata gjithashtu i shqipton edhe dënim plotësues, Masën e Trajtimit të Detyrueshëm Psikiatrik – Ambulator, kjo masë ekzekutohet brenda një viti dhe kryhet brenda kohës së dënimit të shqiptuar.

“I pandehuri akuzohet më 18 tetor 2021, rreth orës 08:00, në rrugën “Kruja” në Ferizaj, saktësisht në shtëpinë e tyre, në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore, me dashje ka përdorur forcën fizike ndaj të dëmtuarit – prindit të tij, Sh. R., në atë mënyrë që i pandehuri me të zgjuar nga gjumi fillimit fillon të bëjë zhurmë, dhe me atë rast me të dëgjuar i dëmtuari del në korridor për të shikuar se çfarë është duke ndodhur, në atë moment i pandehuri e sulmon fizikisht të dëmtuarin duke e kap për fyti, mirëpo aty reagon motra e tij dhe arrin të largohet i pandehuri”.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar.

Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore të Ferizajt. 

To Top