Ferizaj

​Kërcënon me SMS, një muaj paraburgim


Publikuar më:


Gjykata Themelore në Ferizaj, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit V.N.. shtetas i Republikës së Kosovës, për shkak të dysh imit të bazuar se ka kryer veprën pe nale ka nosja të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas njoftimit të gjykatës, gjyqtarja e procedurës paraprake e Divizionit Penal Fitore Krivanjeva Daci, kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pan dehurit, e ka aprovuar si të bazuar konform dispozitave të KPPRK-së dhe të njëjtit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaj.

“Gjyqtarja e procedurës paraprake pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe pas analizimit të shkresave të lëndës, ka vërtetuar se ekziston dysh imi i bazuar mirë, se i pan dehuri më 21.01.2021, me qëllim të fri kësimit dhe shkaktimit të an kthit, e ka nosë të dëm tuarin R.J., në atë mënyrë që përmes telefonit celular i ka dërguar SMS mesazhe në aplikacionin mesengjer dhe atë me përmbajtje kër cënuese si: ’’gjallë s’ka me ju lë shua se fort ju kam rrespektu, pasha fëmijët ja keni mem v ra, ja kam me ju v ra dijeni, s’deshët me u marr vesh fare ka me ju qitë’’, me ç‘rast kjo ka nosje ka shkaktuar shq etësim dhe fr ikë dhe pasiguri tek i dëm tuari dhe familja e tij. Andaj gjyqtarja e procedurës paraprake bazuar në dispozitat e KPPRK-së, vlerëson se janë përmbushur kushtet për caktimin e paraburgimit, marrë parasysh peshën e veprës penale, mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së saj, dhe se po të gjendej në liri i pan dehuri mund të asgjësoj, fsheh, ndryshoj ose fal sifikoj provat e veprës pe nale apo të ndikojë në dëshmitë e të dëm tuarës, përkatësisht motrës së tij dhe të dëshmitarëve tjerë, dhe në këtë mënyrë do të pamundësohej rrjedha normale e procedurës penale”, thuhet në njoftim.

Me këtë rast palët njoftohen se ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë ekzekutimin e tij.

To Top