Ferizaj

Mbi tetë vjet burgim të akuzuarve në Ferizaj


Publikuar më:


Gjykata Themelore në Ferizaj, ka shpall aktgjykim dënues ndaj të pandehurit H.B, Sh.B, dhe K.B, shtetas të Republikës së Kosovës, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, për shkak të veprës pen ale të kryer në bashkëkryerje në vazhdim blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e nark otikëve, substa ncave psik otrope dhe analoge.

Kryetari i Trupit Gjykues– Mustaf Tahiri, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, administrimit të të gjitha provave për veprën pen ale si në aktakuzë, të pan dehurin H.B. e gjykoi me dë nim bur gimi në kohëzgjatje prej tre vjet e gjashtë muaj dhe dë nim me gjobë në shumë prej 200 euro.

Të pand ehurit Sh.B. për veprën pe nale në vazhdim blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa aut orizuar e nar kotikëve, subst ancave psi kotrope dhe analoge dhe veprën pe nale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa aut orizuar të ar mëve i shqiptoi dë nim unik burgimi në kohëzgjatje prej dy vjet e dhjetë muaj dhe dë  nim me gjobë në shumë prej 200 euro, ndërsa të pa ndehurin K.B. e gjykoi me dë nim bur gimi në kohëzgjatje prej dy vjet dhe dën im me gjobë në shumë prej 200 euro.

“Gjykata konform dispozitave të KPRK-së, ko nfiskon në mënyrë të përhershme ar mën e tipit “Zo raki M906”, e të pa ndehurit Sh.B. një karik ator me 4 fishek 7.65mm, 21 fi shek të ka librit 9mm, dhe 3 fishekë.

Kon fiskohen në mënyrë të përhershme sub stanca nar kotike e llojit mar ihuanë me peshë prej 111.7 gram, sub stanca e llojit kok ainë me peshë 1.72 gram, 2 peshore digjitale, 2 mullinj për bluarje, si dhe 36 copa qese të vogla najloni, që kanë shërbyer për ndarjen e sub stan cave na rko tike.

Po ashtu konf iskohen në mënyrë të përhershme shuma e parave në vlerë prej 161 euro, 200 lekë të Shqipërisë si dhe vetura e markës ‘Hunday Terasan 2.9 CRDI’”.

“Të pan dehurit akuzohen se më 12 shkurt 2019 deri më 23 dhjetor 2019 në Ferizaj, me dashje pa auto rizim, kanë shitur sub stanca nar ko tike të llojit mar ihu anë dhe ko ka inë, ashtu që të pandehurit H… dhe Sh… janë furnizuar nga persona të panjohur në Prishtinë, me sub stancën nar koti ke të cilën e kanë dërguar në shtëpinë e tyre, të cilën e kanë përgatitur në qese të vogla, dhe e kanë shitur në Ferizaj, por edhe nga shtëpia e tyre, ndërsa gjatë zbatimit të urdhër kontrollit nga Njësiti An tid rogë, në shtëpinë e tyre janë gjetur dhe se ku estruar: dy qese me su bst ancë nar koti ke të llojit ma rihu anë në peshë prej 111.7 gram, një qese me ko kain ë në peshë prej 1.72 gram, dy peshore digjitale të cilat kanë shërbyer për matjen e subst anca ve na rko tike, dy mullinj për bluarje si dhe 36 copë qese të vogla të najlonit të cilat ju kanë shërbyer për ndarjen e sub stanc ave nar kot ike në pjesë më të vogla për të i shitur tek personat e ndryshëm”.

To Top